کاربردپذیری

خدمات مشاوره کاربردپذیری

آزمون کاربردپذیری چیست؟

کاربردپذیری درباره این موضوع است که کاربران می‌فهمند چگونه باید از اشیاء استفاده کنند.